12 แฟ้ม
โครงสร้างข้อมูล
43 แฟ้ม
โครงสร้างข้อมูล
สถานะการส่ง
12 แฟ้ม
Login
ลงชื่อเข้าใช้งาน
รายงานการส่งข้อมูล 12 แฟ้ม
รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 เปิดใช้งานระบบจัดการรายงานข้อมูล 12 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม (Filebrowser_2016) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
 กำหนดส่งข้อมูลรายงาย 12 แฟ้มเป็น "รายไตรมาส"
 กำหนดส่งข้อมูลรายงาย 43 แฟ้มเป็น "รายเดือน"
 เพิ่มเติมฟังก์ชัน ห้องสนทนา (CHAT) สามารถพิมพ์ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานทุกคนได้สะดวกยิ่งขึ้น